terug

Nederzettingsterrein uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Nederzettingsterrein Reyeroord

Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd (42)

De nederzettingssporen liggen in een veengebied dat al in de Romeinse tijd werd bewoond. Er zijn uit de omgeving verscheidene vindplaatsen bekend uit de Late Middeleeuwen A (100-1250) en B (1250-1500). 

De vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen A zijn te relateren aan de bewoning die samenhangt met de ontginning van het veengebied. Met de overstroming van de Riederwaard in 1373 ging het ontgonnen gebied ten onder en werd kort daarop herbedijkt.

In 1981 werden verscheidene laat-middeleeuwse vindplaatsen gekarteerd. Ze vormden de aanleiding voor het opnemen van een terrein in dit deel van IJsselmonde op de Archeologische Monumentenkaart van Zuid-Holland als archeologisch waardevol terrein en is in dat kader opgenomen in de lijst van Archeologisch Belangrijke Plaatsen.

Info Reacties Streetview