terug

Gevelsteen In de Knol, Knollemanssteeg (1647)

In de Knol, Knollemanssteeg

Knollemanssteeg (onzeker)

De Knollemanssteeg liep van het Achterklooster naar de Goudsesingel. De steeg was rond 1590 door Hendrick Adriaensz. Suylen aangelegd en droeg toen ook zijn naam; daarna stond de steeg nog enige tijd bekend als May Starrensteeg om in het midden van de zeventiende eeuw te worden vernoemd naar huis De Knol. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit huis een zekere voornaamheid had en daarom met deze gevelsteen versierd was. De datering op de steen bevestigt dat er rond die tijd een huis met die naam gebouwd of verbouwd is. In 1648 wordt in het register van overledenen van de weeskamer ingeschreven: Maritge Cornelis, weduwe van Lubbert Claesz. in de Knollemanssteegh achter 't Klooster over de Knol. Het huis De Knol komt in de archieven enkele malen voor maar dan aan de (Roode) Zandstraat, met één keer de vermelding dat daar een bord met De Knol uithangt. Of de bewoner van de Zandstraat is verhuisd naar de Knollemansteeg en zijn huisnaam heeft meegenomen, is niet te achterhalen. Het is echter geen onbekend fenomeen dat bewoners bij nieuwbouw of verhuizing het nieuwe pand dezelfde naam gaven. De omgeving van de steeg werd aan het einde van de negentiende eeuw gesaneerd en het huis De Knol in 1888 gesloopt.

Info ReactiesVerwant Streetview